Pravila natečaja

1. Organizator

Družba »Soko Štark d. o. o. Beograd«, Bulevar Peka Dapčevića 29, 11 010 Beograd-Voždovac, ki jo zastopa direktor Matjaž Vodopivec, (v nadaljevanju besedila: Organizator) organizira natečaj z naslovom »Vprašaj Smoki!«

Predmet natečaja je aktivacija, v okviru katere uporabniki zastavljajo kreativna vprašanja. Natečaj se organizira in izvaja z namenom:

– promocije Organizatorja in njegove dejavnosti, izdelkov in ponudbe skozi vrsto promocijskih in trženjskih vsebin in dejavnosti, vključno s pošiljanjem novic in drugih obvestil o aktualnostih Organizatorja (kot so nor. informativne ponudbe, obvestila o akcijah, novih izdelkih, nagradnih igrah, natečajih in drugih trženjskih akcijah) in z občasnim izvajanjem splošnih nepersonaliziranih (anonimne) analiz ter statistične obdelave zbranih podatkov z namenom nadaljnjih izboljšanj storitev Organizatorja in spletnih straneh in v okviru drugih oblik obveščanja (SMS, po telefonu, po pošti…);

– pospeševanja in umestitve izdelkov Organizatorja v prodajnih objektih.

2. Opis natečaja

Natečaj traja od 8.10.2019 do 30.11.2019.

Natečaj se organizira za vse obiskovalce spletne strani www.vprasajsmoki.si, ki med trajanjem natečaja obiščejo spletno stran in izpolnijo obrazec. Udeleženec z udeležbo na natečaju sprejema vse pravice in obveznosti iz teh Pravil natečaja. Med izpolnjevanjem obrazca udeleženci morajo vpisati naslov elektronske pošte, ime in kreativno vprašanje. Z udeležbo v aktivaciji, z vpisom naslova elektronske pošte, imena in vprašanja uporabnik sprejema pravice in obveznosti iz teh Pravil tega natečaja.

 

3. Zmagovalna vprašanja in nagrade

Na tedenski ravni bo strokovna žirija izbrala 4 tedenske zmagovalce, med trajanjem aktivacije bos skupaj razglašeno 16 zmagovalcev. Merili izbire zmagovalnega vprašanje sta:

 • Izpolnjeni pogoji udeležbe
 • Kreativnost vprašanja

Nagrada za udeležence, čigar vprašanja bodo izbrana kot najbolj kreativna, je en paket Smoki izdelkov, in sicer: V izboru upoštevana bodo vsa vprašanja, ki so objavljena dan prej do 00:00. Zmagovalci bodo razglašeni isti dan do 18h.

Nagrada za udeležence, čigar vprašanja bodo izbrana kot najbolj kreativna, je en paket Smoki izdelkov, in sicer:

Izbor bo potekal v štirih krogih, in sicer:

 • 4 nagrade za najbolj kreativna vprašanja postavljena od 8.10.2019. do 22.10.2019 do 00:00h
 • 4 nagrade za najbolj kreativna vprašanja postavljena od 23.10. do 05.11.2019 do 00:00h
 • 4 nagrade za najbolj kreativna vprašanja postavljena od 05. 11. 2019, do 18.11.2019 do 00:00h
 • 4 nagrade za najbolj kreativna vprašanja postavljena od 19.11.2019. do 28.11.2019. do 00:00h

Zmagovalci bodo razglašeni 23.10, 6.11, 19.11 i 29.11. do 18h.

Najbolj kreativna vprašanja svakog kruga bodo po zaključku natečaja objavljena na spletni strani www.vprasajsmoki.si v okviru kategorije Smokijeva izbira, Organizator pa bo nanje kretivno odgovoril. Po izbiri najbolj kreativnih vprašanj bo organizator stopil v stik z zmagovalci po elektronski pošti z namenom dogovora glede načina dostave nagrade.

Imena zmagovalcev objavljena na Facebook strani Smokija in spletni strani www.vprasajsmoki.si. Vsi sodelujoči v natečaju se z udeležbo v natečaju izrecno strinjajo z objavo njihovih imen, na https://www.facebook.com/Smoki-SLO-2288981701351824/

Vsak darilni paket vsebuje: 40 vrečk Smokija 50g.

 

4. Pogoji in omejitve

Pogoj za udeležbo na natečaju je vpis vprašanja na spletni strani www.vprasajsmoki.si . Uporabnik naj zastavi vprašanje po želji. Pošiljatelj je odgovoren za avtentičnost poslanega vprašanja. Pravico do sodelovanja imajo vse osebe, obiskovalci spletne strani www.vprasajsmoki.si , s stalnim prebivališčem na ozemlju Republike Slovenije.

Pravice do sodelovanja na natečaju nimajo osebe, zaposlene pri Organizatorju, in osebe, ki so na kakršen koli način vključene v organizacijo natečaja.

Organizator obdrži pravico ne objaviti vprašanja, ki ne izpolnjuje pogojev natečaja, navedenih v teh Pravilih natečaja, prav tako vprašanje z neustreznimi besedili. Odločitev o navedenem je v izključni presoji Organizatorja. Organizator ne odgovarja v primeru prekinitve natečaja zaradi vpliva višje sile, ki je ni mogel preprečiti.

Organizator ne odgovarja  za kakršno koli škodo, ki nastane z zlorabo tega natečaja in ki se na ta način s strani udeležencev ali tretjih oseb povzroči kateremu koli drugemu udeležencu natečaja ali tretjim osebam.

Organizator ima pravico v katerem koli trenutku spremeniti Pravila natečaja, z obveznostjo objave sprememb. Avtentično razlago teh Pravil natečaja določa izključno Organizator. Ta pravila natečaja so objavljena na spletni strani www.vprasajsmoki.com.

 

5.  Razdelitev darilnih paketov

Organizator bo zmagovalcem dostavil darilne pakete, najpozneje v roku 15 delovnih dni po tem, ko je stopil v stik z zmagovalci, ki izpolnjujejo pogoje natečaja.

Organizator ne odgovarja  v primeru, če ne more stopiti v stik s tistimi osebami, katerih vprašanja so izbrana kot zmagovalna v roku, ki je določen v teh pravilih, pri tem pa je storil vse kar je v njegovi moči da bi kontakt vzpostavil.

 

6. Diskvalifikacija z nagradnega natečaja

Organizator si pridržuje pravico, brez kakršnega koli predhodnega obvestila, izločiti udeleženca iz nadaljnjega sodelovanja na natečaju in/ali ne dodeliti nagrade. Če medtem le-to osvoji, oziroma zahtevati vračilo nagrade v primeru, ko ugotovi, da: udeleženec ne izpolnjuje pogojev in meril za udeležbo;

 • udeleženec je posredoval nepopolne oziroma nepravilne osebne podatke oziroma posredoval nepravilno
 • udeleženec ne spoštuje oziroma krši katero koli določilo teh Pravil;
 • Organizator oceni, da sodelovanje katerega koli udeleženca ni možno ali zaželeno, skladno svojemu prostemu preudarku
 • In v drugih primerih, ki so predpisani s temi pravili;
 • Udeleženci, ki so posredovali nepravilne, pomanjkljive ali podatke tretje osebe oziroma kršili pravice tretjih oseb, lastnikov teh podatkov, so izključno odgovorni za takšno zlorabo podatkov oziroma kršitev pravic, Organizator pa ne bo odgovoren za takšen primer na kakršen koli način in pod nobenimi pogoji.
 • V primeru, če udeleženci objavijo vsebino, ki ni v skladu s podobo blagovne znamke in podjetja, Organizator obdrži pravico te udeležence izločiti iz nadaljevanja natečaja.

 

7. Varstvo osebnih podatkov in pravica organizatorja do objave podatkov o dobitnikih

S svojim sodelovanjem na natečaju udeleženci izrecno sprejemajo določila teh pravil v celoti. Sodelovanje na natečaju, posredovanje prijave na spletni strani Organizatorja in posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. V vsakem primeru s sodelovanjem na natečaju vsak udeleženec sprejema, da Organizator lahko njegove osebne podatke zbira in hrani oziroma opravlja druga nujna dejanja v smislu pozitivnih predpisov. Pravice in obveznosti, ki jih je Organizator pridobil na podlagi teh pravil natečaja, se istočasno nanašajo tudi na agencijo.

Vsak udeleženec ima pravico do vpogleda v svoje podatke, ki so posredovani Organizatorju, pravico zahtevati njihovo spremembo ali izbris, pravico do umika svojega soglasja v zvezi s podatki ali sodelovanjem na natečaju, pod pogoji in skladno zakonu. S sodelovanjem na tem natečaju  udeleženci strinjajo in podajo soglasje, da v primeru, če postanejo dobitniki nagrade, Organizator lahko brez nadomestila uporablja in javno objavi v tiskanem, zvočnem, video materialu njegove osebne podatke ime, priimek, vprašanje in druge podatke, ki jih udeleženec/dobitnik da na razpolago, z namenom javne objave rezultatov nagradnega natečaja, ob objavi dobitnikov in podelitvi nagrad, prav tako pa tudi ob objavi reportaž, prispevkov, digitalnih objav ali podobnih gradiv v zvezi z natečajem. Na poziv Organizatorja bo dobitnik nagrade svoje soglasje posredoval tudi v pisni obliki.

Udeleženci natečaja soglašajo, da so o njih ali vprašanjih, zapisanih v prijavnem obrazcu, lahko sestavi video, avdio, fotografski in/ali filmski zapis in da takšen video, avdio, fotografski, filmski oziroma drugi zapis Organizator in/ali agencija lahko v celoti ali delno uporablja, javno predvaja, ne glede na vrsto medija in število predvajanj in brez kakršne koli časovne, geografske ali druge omejitve in da takšen zapis lahko predeluje, spreminja, prilagaja ali spreminja na drugi način; oziroma uporablja na drugi način za potrebe priporočila izdelkov in storitev Organizatorja oziroma za njegovo oglaševanje, brez kakršnega koli posebnega nadomestila za soglasje avtorja, dodatnih dajatev, plačil in/ali protistoritev, z obveznostjo spoštovanja moralnih pravic avtorja in veljavnih zakonskih predpisov. Na poziv Organizatorja bodo udeleženci podali svoje soglasje tudi v pisni obliki. Organizator, kot upravljavec zbirke osebnih podatkov udeležencev in dobitnikov natečaja, zbira, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov udeležencev nagradnega natečaja in dobitnikov nagrad izključno z namenom izvajanja nagradnega natečaja in za promocijske namene organizatorja, zaradi katerih je ta nagradni natečaj organiziran, v skladu s temi pravili.

Ob prijavi na natečaj, na podlagi posebnega vprašanja Organizatorja, bo udeleženec s potrdilnim dejanjem, če si tega želi, podal svoje soglasje za uporabo posredovanih obveznih osebnih podatkov tudi za druge namene (npr. za samodejno obdelavo osebnih podatkov in osebni dostop do udeleženca, uporabo s strani povezanih družb Organizatorja itn.) in bo, če si tako želi, posredoval tudi druge, dodatne osebne podatke za uporabo in obdelavo za te podrobno določene druge namene. Tako podano soglasje udeleženec lahko v katerem koli trenutku umakne s pošiljanjem zahteve na naslov elektronske pošte ali naslov sedeža Organizatorja skladno stikom na spletni strani Organizatorja.

Organizator uporablja in obdeluje osebne podatke izključno posredovane s strani udeleženec in udeleženec je izključno odgovoren za točnost in pravilnost posredovanih podatkov in ima dolžnost pravočasno obvestiti Organizatorja o njihovi spremembi.

Udeleženec ima kadar koli pravico zahtevati obvestilo o svojih osebnih podatkih, ki jih obdeluje Organizator, in lahko vloži tudi ugovor glede uporabe svojih osebnih podatkov v situacijah, ki jih Organizator utemeljuje na obstoju svojega legitimnega interesa, vsekakor pa tedaj, ko jih Organizator uporablja za potrebe direktnega marketinga.

Za uveljavljanje vseh svojih pravic in obveznosti glede uporabe osebnih podatkov se udeleženec lahko obrne na naslov elektronske pošte ali naslov sedeža Organizatorja ali skladno navodilom, podanim na posredovanih promocijskih materialih.

Vsi osebni podatki bodo varovani z uporabo ustreznih organizacijskih in tehničnih ukrepov in se bo z njimi postopalo zakonito in pošteno v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Udeleženec je obveščen in se strinja z možnostjo, da Organizator posamezne dejavnosti glede obdelave osebnih podatkov izvaja preko obdelovalca v EU ali izven EU (fizična ali pravna oseba, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca podatkovne zbirke). Pri tem bo Organizator prenos izvajal na zakonit način in obdelovalca, ki izpolnjuje vse ustrezne varnostne standarde, ki zagotavljajo visoko stopnjo varstva osebnih podatkov.

Osebni podatki se uporabljajo in hranijo do preklica s strani udeleženca v skladu s temi Pravili, razen če zakon drugače določa.

Vse druge podrobnosti v zvezi s postopanjem in varstvom osebnih podatkov in uveljavljanjem svojih pravic si udeleženec lahko prebere v pravilih varovanja zasebnosti in politike piškotkov, ki so na voljo na spletni strani organizatorja.

 

8. Pritožbe in reklamacije

Vse pritožbe in reklamacije rešuje Organizator. V primeru utemeljenih pritožb se Organizator zavezuje, da jih bo v najkrajšem možnem roku odpravil in o tem obvestil udeležence natečaja.

 

9. Davki

Udeleženec natečaja, dobitnik darila, ne krije kakršnih koli davkov, obveznosti ali nadomestil, ki so neposredno povezani z darili. Vse morebitne davke v imenu in za račun dobitnika darila krije Organizator.

 

10. Odgovornosti

 • Organizator ni odgovoren za težave, ki lahko nastanejo ob prijavi za sodelovanje na natečaju ali druge težave, nastale iz tehničnih ali podobnih razlogov, ki lahko nastanejo med ali v zvezi z natečajem, ki niso pod neposrednim nadzorom organizatorja;
 • Organizator ni odgovoren za težave, ki lahko nastanejo ob prijavi za sodelovanje na natečaju ali druge težave, nastale iz tehničnih ali podobnih razlogov, ki lahko nastanejo med ali v zvezi z natečajem ((ne)delovanje spleta in posledice (ne)delovanja), ne glede na razlog (ne)delovanja;
 • (ne)resničnost podatkov, ki jih posredujejo udeleženci;
 • kakršne koli posledice, ki so nastale kot posledica napačne uporabe ali zlorabe pogojev natečaja s strani udeležencev na natečaju ali tretjih oseb;
 • neželene posledice, ki so jih udeleženci utrpeli zaradi sodelovanja na natečaju.

 

S posredovanjem prijave na spletno stran Organizatorja avtor izjavlja in zagotavlja, da je izključni imetnik vseh avtorskih pravic na zastavljenih vprašanjih in da ne obstajajo kakršne koli avtorske in podobne pravice ali terjatve tretjih oseb na le-teh in da je avtor izključno pooblaščen za podajo soglasja za uporabo oziroma razpolaganje z le-temi skladno pravilom tega natečaja.

 

11. Pravica do spremembe splošnih pravil natečaja

Organizator obdrži pravico prekiniti natečaj v primeru okoliščin, za katere Organizator ni odgovoren oziroma ki jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali jim se izogniti. Med prekinitvijo natečaja in v primeru ustavitve je Organizator prost kakršnih koli nadaljnjih obveznosti do udeležencev. Organizator obdrži pravico spremeniti ta pravila, po prostem preudarku. Vse takšne spremembe, prekinitve ali ustavitve bodo nemudoma objavljene na https://www.facebook.com/Smoki-SLO-2288981701351824/ in spletni strani www.vprasajsmoki.si.

 

12. Možnost prekinitve natečaja

Natečaj je lahko prekinjen v primeru nastopa okoliščin, za katere Organizator ni odgovoren oziroma ki jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali jim se izogniti.

Udeleženci bodo o morebitni prekinitvi programa obveščeni https://www.facebook.com/Smoki-SLO-2288981701351824/ in spletni strani www.vprasajsmoki.si.

 

13. Pristojnost sodišča

V primeru spora med Organizatorjem in udeležencem programa je pristojno sodišče v Ljubljani.

Beograd, 8. 10. 2019

 

Organizator nagradne igre: Soko Štark d. o. o. Beograd«, Bulevar Peka Dapčevića 29, 11 010 Beograd-Voždovac

Smoki
Smoki